คำถวายผ้าไตรจีวร

คำถวายผ้าไตรจีวร

 

อิมานิ มะยัง ภันเต 
ติจีวะรานิ สะปะริวารานิ 
ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ 
สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ 
อิมานิ ติจีวะรานิ สะปะริวารานิ 
ปะฏิคคันหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ


(ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าไตรจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับผ้าไตรจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ)

Visitors: 235,232