เกร็ดความรู้


  • จีวร เป็นปัจจัยหรือบริขาร ของพระสงฆ์อย่างหนึ่งในจำนวน๔อย่าง นอกจากคำว่า "จีวร" ยังใช้หมายถึงเฉพาะผ้าห่มของพระสงฆ์อย่างเดียวก็ได้ จีวร ที่ใช้ในความหมายว่าผ้าห่มอย่างเดียว มีชื่อเรี...

  • เสด็จพระพุทธดำเนินทางไกล [๑๕๐] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระนครราชคฤห์ตามพระพุทธาภิรมย์ แล้วเสด็จพระพุทธดำเนินไปทางพระนครเวสาลี พระองค์เสด็จพระพุทธดำเนินทางไกลระหว่างพระ...

  • จีวรผืนหนึ่งมีขัณฑ์ไม่น้อยกว่า๕ขัณฑ์ เกินกว่านั้นใช้ได้แต่ต้องเป็น"ขัณฑ์ขอน(คี่)"ตามพระวินัย จีวรจะเป็นขัณฑ์ขอน อาทิเช่น ๕,๗,๙ ส่วนใหญ่จะนิยม ๙ ขัณฑ์ ในกรณีที่ผ้าหน้าแคบอาจจะทำขัณ...

  • อัฐบริขาร
    คำว่า "บริขาร"(อ่านว่า บอริขาน)หมายถึงเครื่องใช้สอยที่จำเป็นของภิกษุ ซึ่งมี ๘ อย่าง เรียกว่า อัฐบริขาร (อ่านว่า อัดถะบอริขาน) แปลว่า บริขาร ๘ คือ สบง(ผ้านุ่ง) จีวร(ผ้าห่ม) สังฆาฏ...

  • ไตรจีวร แปลว่า ผ้า ๓ ผืน นับเข้าในบริขาร ๘ ของภิกษุ (ดูเรื่อง บริขาร) ไตรจีวร ผ้า ๓ ผืน ได้แก่๑.จีวร คือ ผ้าห่ม เรียกว่า "อุตราสงค์"๒.สบง คือ ผ้านุ่ง เรียกว่า "อันตรวาสก"๓.สังฆาฏิ...

  • คำถวายผ้าไตรจีวร อิมานิ มะยัง ภันเตติจีวะรานิ สะปะริวารานิภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะสาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆอิมานิ ติจีวะรานิ สะปะริวารานิปะฏิคคันหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุข...

  • ความรู้เรื่อง "กฐิน"ความหมายของคำ๑. คำว่า"กฐิน"มีความหมายเกี่ยวข้องกัน๔ประการ คือเป็นชื่อของกรอบไม้ อันเป็นแม่แบบสำหรับทำจีวร ซึ่งอาจเรียกว่า สะดึง ก็ได้เป็นชื่อของผ้า ที่ถวายแก่สง...

  • บังสุกุลแปลว่า ฝั่งแห่งฝุ่น,กองฝุ่น,คลุกฝุ่น,เปื้อนฝุ่น บังสุกุลใช้เรียกผ้าที่ภิกษุชักจากศพ หรือผ้าที่ทอดไว้ที่หน้าศพ หรือผ้าที่ทอดบนด้ายสายสิญจน์ หรือผ้าภูษาโยงที่ต่อมาจากศพด้วยกา...
Visitors: 232,941