ขัณฑ์

คำว่า "ขัณฑ์" ความหมายคือ ส่วน ท่อน หรือ ชิ้น ที่ถูกตัด ทุบ ฉีก ขาด หัก แตก หรือ แยกกันออกไป,  ของที่ถูกตัด ฉีก ขาดเป็นส่วนๆ เป็นชิ้นๆ  เป็นท่อนๆ
คำว่า “จีวรมีขัณฑ์ ๕”  หรือ “จีวรห้าขัณฑ์” หมายถึง จีวรที่ประกอบขึ้นจาก แผ่นผ้าที่ตัดแล้ว ๕ ขิ้น

ส่วนคำว่า"ขันธ์" ความหมายคือ กอง, พวก, หมวด, หมู่, ลำตัว
หมวดหนึ่งๆ  ของรูปธรรม และ นามธรรม ทั้งหมดที่แบ่งออกเป็น ๕ กอง คือ รูปขันธ์  กองรูป เวทนาขันธ์ กองเวทนา สัญญาขันธ์ กองสัญญา สังขารขันธ์ กองสังขาร  วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ เรียกรวมว่า เบญจขันธ์  (ขันธ์๕ )
ขันธ์ ๕
คือสภาวะธรรมชาติที่ประกอบกันเป็นร่างกายมี ๕ กองคือ
๑.รูป  ประกอบด้วยธาตุทั้ง ๔ มีอาการ ๓๒ รูปภายใน คือร่างกายที่จิตเราเข้ามาอาศัยอยู่  รูปภายนอก คือร่างกายที่จิตผู้อื่นเข้ามาอาศัยอยู่
๒.เวทนา คือความรู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์ ความรู้สึกดีใจ เสียใจ และอารมณ์ที่รู้สึกเฉยๆ
๓.สัญญา คือความจำ
๔.สังขาร คือความคิดดีและชั่ว
๕.วิญญาณ คือความรู้สึกสัมผัสกับ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ทั้งดีและไม่ดี

อ้างอิง:http://www.polyboon.com/kumpra/02.php 

 

Visitors: 218,310