องค์ประกอบของจีวร(๙ขัณฑ์)

   แบบมีลูกดุมรังดุม  2 คู่

   แบบมีลูกดุมรังดุม 4 คู่

 

 

Visitors: 231,500