-สบงขัณฑ์ (สบงครอง)

สบงขัณฑ์(สบงครอง) 

   จัดอยู่ในชุดไตรครอง พระสงฆ์ท่านสามารถใช้ครองในการทำสังฆกรรมได้ โดยเป็นการนำผ้ามาตัดออกเป็นขัณฑ์(๕ขัณฑ์)และนำมาเย็บต่อกันให้เป็นผืนเดียวพร้อมกับเข้าอนุวาต(ผ้าประกอบริม ๔ ด้าน)

 

Visitors: 150,059