สีกรัก(แก่นขนุนเข้ม)

จีวร(9ขัณฑ์)/ผ้าป่าน-ยูเอสพีม่า/สีกรัก(แก่นขนุนเข้ม)

Visitors: 140,016